Strona główna » Regulamin
Kategorie
Bestsellery

Regulamin

 
 
REGULAMIN
 
Zawarcie umowy pomiędzy Klientem, a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (JAGODZIŃSKA AGNIESZKA NEOGROUP, ul. Powietrzna 2, Kamionki 62-023). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.
 
 1. Definicje:
  1. Konsument –osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),
  2. Przedsiębiorca – Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
  3. Sprzedający JAGODZIŃSKA AGNIESZKA NEOGROUP,
  4. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca przedsiębiorcą, która zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży,
  5. Użytkownik – osoba, która zaakceptowała regulamin.
 
 1. Dane Sprzedającego
Sklep www.reklamowe-upominki.pl jest prowadzony przez firmę:
JAGODZIŃSKA AGNIESZKA NEOGROUP
 ul. Powietrzna 2
Kamionki 62-023

NIP: 787 - 18 – 93 - 861;
REGON
: 300546014
Tel: 602 521 907 lub 61-8971-929 
e-mail:
biuro@neogroup.com.pl
Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej prowadzona jest przez Ministra Gospodarki.
Zbiór danych osobowych został zarejestrowany w GIODO i oczekuje na nadanie numeru.
KONTO BANKOWE:  mBank nr konta bankowego: 69 1140 2004 0000 3602 4642 0246
dalej nazywany „Sprzedającym”.
 
 1. Sposób porozumiewania się
W przypadku zawarcia umowy na odległość sposób porozumiewania się Klienta ze Sprzedającym będzie odbywał się za pomocą:
 1. adresów mailowych: biuro@neogroup.com.pl
 2. telefonu, pod numerem Sprzedającego  602 521 907 lub 61-8971-929, koszt korzystania zgodny ze stawkami operatora, z którego usług korzysta Klient
 
 1. Oferta i zamówienia
  1. Zamówienia można składa przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
  2. Zamówienia można składać w następujący sposób:
- poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.reklamowe-upominki.pl
- mailowo na adres biuro@neogroup.com.pl
 1. Dokonywanie zakupów w Sklepie możliwe jest zarówno dla Użytkowników zarejestrowanych i posiadających swoje Konto jak i dla Klientów składających zamówienie bez rejestracji i utworzenia Konta. Dokonywanie zakupów jest ograniczone wyłącznie do przedsiębiorców. Minimalna wartość zamówienia wynosi 300 złotych (słownie: trzysta złotych i 00/100).
 2. Złożenie wstępnej oferty zamówienia następuje poprzez dodanie przez Klienta wybranego towaru do koszyka zakupowego.
 3. W celu sfinalizowania oferty zamówienia Klient zobowiązany jest do uzupełnienia potrzebnych danych: między innymi wyboru sposobu płatności, dostawy, a także do zaakceptowania Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia oraz wybranie odpowiedniego przycisku („Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”), którym Klient potwierdzi ofertę zamówienie oraz świadomość, że w przypadku zawarcia umowy jest zobowiązany do zapłaty.
 4. Po przesłaniu oferty zamówienia Klient dostaje na podany adres e-mail potwierdzenie przyjęcia oferty zamówienia w postaci faktury, do której zaliczone będą koszty wysyłki zamówienia (w cenie 18 złotych brutto za karton). Zamówienie jest ważne w momencie zaakceptowania przez Sprzedającego oferty złożonej przez Klienta i potwierdzenia jej przyjęcia do realizacji. Sprzedający ma prawo zrezygnować z realizacji zamówienia w przypadku braków możliwości technicznych wykonania nadruku na wybranym produkcie.
 5. Termin realizacji zamówienia rozpoczyna swój bieg:
a) w przypadku zamówień płatnych przelewem lub poprzez system płatności elektronicznych – po zaksięgowaniu określonej kwoty pieniężnej na rachunku bankowym Sprzedającego.
 1. Realizacja zamówienia uzależniona jest od dostępności towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i ma prawo podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 2. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na dany towar, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 3. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura. Faktura wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Na życzenie Klienta wystawiamy fakturę VAT.
 4. Klient ma prawo dokonywać zmian w zamówieniu do momentu sprzedaży tj. do wystawienia faktury. Klient ma prawo wycofać złożone zamówienie w całości do momentu wysłania towaru. Wprowadzanie powyższych zmian należy dokonywać poprzez Biuro Obsługi Klienta – e-mail pod adresem: biuro@neogroup.com.pl  
 5. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  Dostępność prezentowanych produktów jest ważna do wyczerpania zapasów, a podawane ceny nie stanowią oferty w myśl prawa handlowego. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty internetowego sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 
5. Sposoby zapłaty i dostawa
 1. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 2. Koszty i szczegóły dostawy zamówienia określone są w warunkach dostawy (kliknij).
Co do zasady koszt wysyłki wynosi 18 złotych brutto za karton. Koszt wysyłki dopisywany jest do faktury.
 1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 10 dni, a w przypadku zamówienia na towar ze znakowaniem od 7 do 14 dni, chyba że stan magazynowy produktu ukazuje inny czas realizacji zamówienia. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. W przypadku, gdy czas realizacji zamówienia przekracza 14 dni Klient zostanie poinformowany o powyższym. W takim przypadku Klient ma prawo ustosunkować się do zaistniałej sytuacji zgodnie z pkt. 4 ust. 8.
 2. Termin otrzymania przesyłki uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy towaru. Przy dostawach pocztą (wg ofert Poczty Polskiej) czas realizacji wynosi około 2 - 4 dni robocze, przy dostawie kurierem (wg ofert firmy kurierskiej) 1 – 2 dni robocze.
 3. Obowiązują następujące formy płatności za zamówione towary:
- przelewem bankowym na rachunek Bank mBank nr konta bankowego: 69 1140 2004 0000 3602 4642 0246 JAGODZIŃSKA AGNIESZKA NEOGROUP ul. Powietrzna 2, Kamionki 62-023 (w tytule przelewu prosimy o podanie nr zamówienia otrzymanego w wiadomości e-mail).
 1. Dostawa jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.
 
6. Zawarcie umowy
 1. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sprzedającego.
 2. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura) jest wysyłany na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.
 
7.Odstąpienie od umowy sprzedaży

Sprzedaż w sklepie internetowym www.reklamowe-upominki.pl jest ograniczona wyłącznie do przedsiębiorców, wobec czego wyłączone zostaje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta.

8. Ceny

Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy. Przy każdym produkcie przeznaczonym do sprzedaży podana jest jego minimalna liczba, od której rozpoczyna się sprzedaż. Nie ma możliwości sprzedaży towarów poniżej podanej liczby produktów. Minimalna wartość całego zamówienia to 300 złotych (słownie: trzysta złotych i 00/100).

9.Postępowanie reklamacyjne

Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku - kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93). W przypadku umów zawartych przez Sprzedającego z Przedsiębiorcami odpowiedzialność z tytułu rękojmi zostaje wyłączona, zgodnie z art. 558 Kodeksu cywilnego.
 
10. Postanowienia końcowe
 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem. Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia rzeczy Klientowi bez wad.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (www.reklamowe-upominki.pl). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 4. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego
  w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu reklamowe-upominki.pl, należy je wszystkie wyłączyć.
 5. Sprzedający informuje o kodeksie dobrych praktyk, z którym należy się zapoznać, a o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim.
 6. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
 7. Podane przez Klientów dane osobowe JAGODZIŃSKA AGNIESZKA NEOGROUP ul. Powietrzna 2, Kamionki 62-023 zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności. Klient dokonujący zakupu w www.reklamowe-upominki.pl wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) dla celów realizacji zamówienia.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo ustalony według zasad obowiązujących w prawie.
 9. Wszelkie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych RODO, polityki prywatności oraz cookies - są dostępne na stronach: http://reklamowe-upominki.pl/rodo-pm-73.html http://reklamowe-upominki.pl/informacja-o-cookie-pm-20.htmlhttp://reklamowe-upominki.pl/polityka-prywatnosci-pm-17.html. Akceptując regulamin klient potwierdza zapoznanie się z tymi zasadami oraz ich akceptację.
 
11. Regulamin
 1. Regulamin wchodzi w życie 01.02.2015 roku.
 2. Klient może pobrać Regulamin w każdym czasie, zapisać go na trwałym nośniku lub wydrukować.
 3. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 93 poz. 47 z późn. zm.) Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 z poźn. zm.).
 5. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Użytkownik nie jest zobowiązany do złożenia kaucji lub udzielenia jakichkolwiek innych gwarancji finansowych.
 7. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna wobec Użytkownika w terminie 14 dni od momentu udostępnienia treści zmienionego Regulaminu. Usługi świadczone przed wejściem w życie zmian są regulowane na zasadach dotychczas obowiązującego Regulaminu.
 8. Informacja o zmianie Regulaminu pojawi się na stronie głównej Serwisu oraz Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail o zmianach.
 9. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

Przejdź do strony głównej
Najczęściej wyszukiwane
Sklep internetowy shopGold
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ